Městys Buchlovice
MěstysBuchlovice

Provozní řád hlavního sportovního sálu

HALA CIHELNA

 

Článek 1

Základní ustanovení

Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků, jejich práva a povinnosti.  Účelem provozního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku v Hale Cihelna (dále jen ,,hala“) a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v hale konat.

Vstup do haly a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců provozovatele. Za osoby mladší 15 let plně odpovídají vyučující, trenér, cvičitel nebo jejich rodiče. Porušení provozního řádu může být důvodem zákazu vstupu.

Majitelem a provozovatelem haly je Městys Buchlovice, Nám. Svobody 800, 68708 Buchlovice,  IČ 00290866. Provozovatele zastupuje správce haly, který dohlíží na dodržování podmínek tohoto provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku, na dodržování dobrých mravů a na řádné užívání haly, včetně jejího zařízení a vybavení. Správce je oprávněn nevpustit a vykázat osoby porušující či nedodržující zásady uvedené v Provozním řádu.

 

Článek 2

Specifikace haly

Hala je využívána pro účely školní výuky tělesné výchovy a sportů a rovněž i pro organizovanou a neorganizovanou činnost sportovní veřejnosti, taneční zábavy, kulturní akce apod. Prostory tvoří hrací plocha, tribuna, šatny se sprchami a WC, sklady, sauna, společenská místnost, provozní, technické a sociální prostory. Součástí je i bufet, za provoz v něm zodpovídá jeho nájemce. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce haly.

V hale se provozují tyto sporty: házená, halový fotbal, futsal, florbal, volejbal, badminton, basketbal, tenis a stolní tenis. Dále jsou povoleny sporty spojené s výukou tělesné výchovy pro žáky základní školy. Jiné sporty a pohybové aktivity (gymnastika, jóga, tanec apod.) jsou povoleny jen s výslovným souhlasem provozovatele (resp. správce haly).

Vstup do haly pro mimoškolní uživatele a veřejnost je hlavním vchodem, umístěným na jihozápadní straně. Vstup používaný žáky a zaměstnanci školy je v úrovni 2. nadzemního podlaží přístavby haly ze severozápadní strany. Stání dopravních prostředků je na parkovišti situovaném jihovýchodně od haly s kapacitou 42 osobních automobilů a 2 autobusů.

Hala při svém provozu vykazuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, které vyplývá ze skutečnosti, že se uvnitř objektu může nacházet až 864 lidí.

 

Článek 3

Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do haly, bezpečnost

 • Veřejnosti je vstup na hrací plochu haly umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí (zápasy, turnaje, kulturní akce, koncerty apod.).  Mimo tuto dobu je dovolen vstup na hrací plochu pouze osobám či kolektivům, které mají po předchozí domluvě s provozovatelem haly (správcem) zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání.
 • Vstup do ostatních prostor zázemí haly je omezen provozní dobou.
 • Správce haly vede a eviduje klíče od všech místností a sportovních zařízení, které jsou vydány oproti záznamu (smlouva a protokol) trenérovi nebo jiné odpovědné osobě v souladu s rozpisem akcí, dále vede knihu úrazů a knihu závad. Vydává sportovní nářadí a náčiní.       V kanceláři správce se nachází veškerá technická dokumentace, týkající se haly, a také veškerá dokumentace požární ochrany.
 • Pro zajištění bezpečnosti v hale je provozovatel oprávněn omezit počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita haly, zejména tribuny pro diváky.
 • Na hrací plochu haly je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím provozovatele haly nebo správce.
 • Na hrací plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi, která je určena pro sálové sporty a která nepoškozuje povrch stíráním podešve (tmavé šmouhy) nebo poškrábáním (např. zadřenými kamínky ve spárách podešve). Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce. Při zjištění porušení tohoto pokynu je provozovatel, správce, trenér, vyučující nebo pořadatel oprávněn takové osobě neumožnit vstup na hrací plochu.             Při sportovních utkáních je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.
 • Vstup na hrací plochu je uživatelům umožněn jen ve vhodném sportovním úboru, neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo hrací plochu (např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod.).
 • Tribuna slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích a nelze zde provádět sportovní aktivity. Diváci, rodiče a ostatní přihlížející nesmí vstupovat na hrací plochu, naopak sportující nesmí vstupovat na tribunu ve sportovní obuvi.
 • V šatnách se doporučuje neponechávat cennosti (mobilní telefony, hotovost, šperky, doklady apod.). Za případné ztráty nenese provozovatel odpovědnost.
 • V době konání kulturních a společenských akcí bude podlaha haly pokryta náhradním povrchem (OSB desky, koberce). V daném případě nemusí návštěvníci používat sportovní obuv.

    Při těchto akcích může být instalováno podium. Za vstup osob na podium zodpovídá pořadatel.

 • Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zákona.
 • Uživatel je povinen ve všech prostorách haly udržovat pořádek a čistotu, dále odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů, včetně případných sankcí, uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 • Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení haly v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlížením k běžnému opotřebení za dobu užívání. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí, za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v prostorách haly přítomny v souvislosti s činností uživatele. Poruchy, závady a škody je třeba ihned ohlásit správci haly.

 

Článek 4

Zákazy a nařízení

 • Na hrací plochu haly je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny jsou pouze v prostoru střídačky, v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit hrací plochu. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce haly.
 • Do prostoru celé haly je zakázáno nosit hořlaviny, zbraně, střelivo, plynové láhve a jiné nebezpečné věci. Taktéž je zakázáno nošení a používání veškeré zábavné pyrotechniky.
 • V CELÉ HALE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM. HROZÍ INICIACE PROTIPOŽÁRNÍCH ČIDEL A NÁSLEDNÉ KROKY, VEDOUCÍ K VÝJEZDU HASIČSKÝCH SLOŽEK, BUDOU SANKCIONOVÁNY.
 • V případě akce s účastí větší než 200 osob je pořadatel povinen sám si zajistit účast požární hlídky v počtu min. 3 osob.
 • Bez souhlasu provozovatele je zakázána svévolná manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely apod.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, vytápěním, vzduchotechnikou a zabezpečovacím zařízením, jenž přísluší jen pověřeným osobám.
 • Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky.
 • Po celou dobu užívání sportovní plochy v hale platí zákaz vstupu do venkovních prostor ve sportovní obuvi. Je zakázáno vynášení jakéhokoliv vybavení haly ven, bez předchozího svolení provozovatele (správce).
 • Je zakázáno vyslovovat a veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení.
 • Používání jakékoliv reklamy je dovoleno jen s výslovným souhlasem provozovatele (správce).
 • Do prostoru celé haly je zakázán vstup podnapilým a osobám pod vlivem omamných látek. V případě problémů bude neprodleně přivolána policie ČR.
 • Do prostoru celé haly je zakázán vstup s jízdními koly, koloběžkami (stojany jsou k dispozici před hlavním vchodem), dětskými kočárky, kolečkovými bruslemi, skateboardy a vozíky.
 • Do prostoru celé haly je zakázáno vodit jakákoliv zvířata, vyjma vodících psů pro slepce.
 • Mimo nezbytnou nutnost (požár, zemětřesení apod.) je zakázáno manipulovat s hydranty, hasícími přístroji a používat označené únikové východy.

 

Článek 5

Provozní doba, vyúčtování a úhrada

 • Standartní provozní doba je vymezena denně od 08:00 do 22:00 hodin. Ve dnech školního vyučování je hala využívána pro účely školní výuky tělesné výchovy a sportů. V těchto dnech je pro organizovanou a neorganizovanou činnost sportovní veřejnosti, taneční zábavy, kulturní akce apod. vymezena doba od 16:00 do 22:00 hodin, popř. dle individuální domluvy se správcem.
 • Akce a činnosti vyžadované v hale mimo vymezenou provozní dobu lze uskutečnit pouze se souhlasem provozovatele.
 • Užívání haly se poskytuje za úhradu dle schváleného aktuálně platného ceníku, který je přílohou tohoto provozního řádu.
 • Případné sankce budou vyčísleny dle závažnosti porušení provozovatelem haly.

 

Článek 6

Tréninky, cvičení, turnaje

 • Vstup na hrací plochu haly je umožněn uživatelům dle sjednaného rozvrhu akcí, vždy v doprovodu vedoucího, trenéra, či učitele. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem.
 • Do prostoru šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu vedoucího, trenéra či učitele. Klíče od šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve 15-30 minut před zahájením tréninku, cvičení apod.
 • Osoba zodpovědná za svou skupinu si vyzvedne u správce haly klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací.
 • Dále zodpovídá za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky apod.). Po ukončení činnosti je povinna zajistit uložení tohoto na vymezené místo.
 • Bez souhlasu provozovatele (správce) nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.

 

Článek 7

Opatření v případě úrazu

 • Lékárničky jsou umístěny ve vstupní hale a u správce haly.
 • První pomoc a nezbytné ošetření je povinen zajistit trenér či odpovědná osoba.
 • Každý úraz musí být nahlášen správci haly, který dle potřeby přivolá lékaře.
 • Každý úraz nebo zranění je vedoucí družstva nebo odpovědný pracovník povinen zapsat do Knihy úrazů, která je u správce haly.

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád byl schválen usnesením rady č. 9/15/2019 RM, na svém zasedání dne 10. 07. 2019  a je účinný ode dne jeho schválení. Řádem jsou povinny se řídit všechny osoby, které se pohybují v prostorách celé haly.

 

Za provozovatele:
Mgr. Pavla Večeřová    -   starostka městyse Buchlovice

Kontakt na správce:
Ing. Rostislav Skládal – správce haly Cihelna
mob. 720 077 330, email rostislav.skladal@buchlovice.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/10 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 19/11 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 21/12 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie