Městys Buchlovice
MěstysBuchlovice

ODPADY

Jak nakládat s odpady v Buchlovicích

Vážení spoluobčané,

MESOH (motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství) je moderní řešení, které umožňuje evidenci adresného třídění a následné snížení ročního poplatku za svoz odpadu dle úrovně třídění zapojené domácnosti.

Termíny svozu odpadu (včetně nebezpečného) pro rok 2022 (87.18 kB) (87.18 kB) (113.13 kB)
 

OZV č. 02/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 03/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Zapojením můžete pouze získat:

 • spravedlivý systém platby za odpady
 • pohodlné třídění odpadů přímo v domácnosti
 • dokonalý přehled o svém odpadu on-line
 • dobrý pocit, že dělám dobrou věc

Pokud budete řádně třídit odpad a předcházet jeho vzniku, tak můžete dosáhnout až na slevu 70% z poplatku.

Slovo z radnice občanům

moje odpadky
přihlaste se ke svému odpadovému účtu
 - manuál

Pobavte se na videích o odpadu, shlédněte je až do konce a ušetříte.

některé vybíráme:

Vjezd BIOKOMP Buchlovice

BIOKOMP s.r.o.
IČZ:

sběrný dvůr – CZZ00773
kompostárna – CZZ00473
stavební odp. – CZZ00472
dočasné uložiště kalů – CZZ00892

Provozovna Křížné cesty, Buchlovice

Letní provoz (1.4. – 31.10.)
Po - Pá 07:00 – 17:00 hod.
Sobota 08:00 – 12:00 hod.

Zimní provoz (1.11. – 31.3.)

Po - Pá 07:00 – 16:00 hod.
Sobota 08:00 – 12:00 hod.

KONTAKT
Alena Chlebanová, Andrea Blahová, Martina Grossmanová

Nabídka kompostu

Nakládání nakladačem pouze
Po - Pá 7:00-11:00 11:30-15:00
v sobotu a celou provozní dobu vlastní ruční.
e-mail: kompostarna@biokomp.cz


sídlo:
Hradišťská 908
687 08 Buchlovice
IČ: 02307235
DIČ: CZ02307235

 

web:  www.biokomp.cz
e-mail: info@biokomp.cz
mobil: 731 506 341
telefon: 572 595 058

Bankovní spojení: 7280682/0800
DS ID: qky59p2

 

VÝROBKY

CENÍK

200 kg odpadu ZDARMA
PRO OBČANY BUCHLOVIC

Buchlovské znovužitnosti

lletecký pohled 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu (popelnice v obci) lze uhradit v hotovosti na pokladně                         Úřadu městyse Buchlovice  od 1. března 2022.

PLASTOVÉ PYTLE NA SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU (PLAST, PAPÍR) SE BUDOU VYDÁVAT NA TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU V BUCHLOVICÍCH NA KONCI LEDNA 2022.

(předem vyhlásíme rozhlasem, na FB, na webu atd.)

 

PYTLE MOHOU BÝT JAKÉKOLIV BARVY NA PLAST I PAPÍR, ROZHODUJÍCÍ JE NALEPENÝ QR KÓD. PROSÍME OBČANY O UMÍSTĚNÍ QR KÓDU NA VISAČKU NEBO ALESPOŇ V HORNÍ ČÁSTI PYTLE

(JEDEN PYTEL = JEDEN QR KÓD)

ekokom

 • Je důležité třídit! Nyní ještě víc, než dříve!

  Od 1. ledna letošního roku je v naší republice v platnosti nový zákon o odpadech, který byl avizovaný již dlouhou dobu. Jedna z nejzásadnějších změn se týká limitu množství odpadu uloženého na skládku, resp. do životního prostředí. Je to „dědictví“, které zanecháváme ve více než hojné míře dalším generacím. Pro toto obrovské množství je třeba změnit systém nakládání s odpady a na skládku ukládat jen nejnutnější množství odpadu, který každý z nás vyprodukuje.

  Co to pro nás znamená?

  Aby to bylo názornější, nejprve shrneme, jak je s odpadem nakládáno v našem městysi.

  Tříděný odpad (plasty, papír, sklo, kov, oleje, textil…) můžeme odevzdávat v menším množství do kontejnerů na určených místech, ve větším množství na sběrný dvůr. Již léta je v Buchlovicích taky zavedený pytlový sběr plastu a od začátku letošního roku jsme přidali pytlový svoz papíru.

  Místa s kontejnery na tříděný odpad mají taky svá slabá místa, neboť ne každý dodržuje zákonem daná pravidla pro nakládání s odpady. Jedná se např. o některé podnikatele, kteří mají mít dle zákona své odpadové hospodářství, a odpady vznikající při jejich podnikatelské činnosti nesmějí ukládat na tato veřejná místa pro odkládání odpadu pro běžné občany. Tímto nám navyšují množství odpadu a my za ně platíme svoz a likvidaci odpadu z jejich podnikatelské činnosti.

  U těchto tříděných komodit odpadu se předpokládá další využití - recyklace, a tudíž platíme pouze za jejich svoz a zpracování, popř. další dotřídění.

  Bioodpad (posečená tráva, vyhrabané listí, větve, popel ze dřeva…) – pro tento druh odpadu máme v domácnostech rozdány kompostéry nebo jej můžeme odvézt ve větším množství na sběrný dvůr. Je možnost si na větší množství nechat přistavit kontejner od pracovníků Služeb městyse Buchlovice.

  Zde je velmi důležité NEDÁVAT tento druh odpadu DO POPELNIC NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, neboť má vysokou hmotnost. Narůstá nám tím množství uloženého odpadu na skládku. Nejen že tam tento druh odpadu nepatří, ale taky se nám započítává do zákonem určeného limitu (pro rok 2021 je to 200 kg/osobu/rok).

  Pokud nemáte kompostér, bude v průběhu letošního roku možnost jej získat z dotace, kterou jsme pro tento účel získali. V případě zájmu kontaktujte paní Ivetu Rosůlkovou na tel. 725 453 163.

  Směsný komunální odpad (SKO) – to je odpad, který již nelze žádným způsobem vytřídit, a tudíž musí skončit na skládce. Za uložení odpadu na skládku platíme poplatek, který postupně narůstá a bude dále prudce narůstat (pro letošní rok je to 800 Kč/tuna). Tato komodita odpadu je zásadní pro stanovení výše poplatku pro občany dle OZV č. 06/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dle obecně závazné vyhlášky  č. 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Buchlovice.

   

  A nyní zjednodušeně něco o novém zákoně o odpadech a jeho dopadu na obce a jejich občany.

  Cílem vytvoření nové odpadové legislativy je minimalizovat množství odpadu ukládaného do životního prostředí. Vychází se z požadavků a pravidel Evropské unie a k dosažení vytyčených cílů mají posloužit dva základní nástroje.

  Prvním z nich je zvyšování poplatku za uložení odpadu na skládku.

  Dílčí základ poplatku za ukládání využitelného odpadu

   

  Poplatkové období v roce

  ROK

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  2028

  2029

  2030 a dále

  Kč/tuna

  800

  900

  1000

  1250

  1500

  1600

  1700

  1800

  1850

  1850

   

  A druhým nástrojem je snižování limitu množství uloženého odpadu na skládku na občana.

  Rok

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  2028

  2029

  Množství odpadu na obyvatele v tunách

  0,2

  0,19

  0,18

  0,17

  0,16

  0,15

  0,14

  0,13

  0,12

   

  Obce a města jsou nucena s těmito novými pokyny naložit a najít systém, jak je aplikovat do reality, aby bylo daných cílů dosaženo. V budoucnosti totiž hrozí vysoké poplatky v případě překračování daných limitů.

  Pro výše uvedené, a abychom odstranili anonymitu v odkládání odpadů, a minimalizovali tak některé neřesti, se kterými se zatím setkáváme, jsme již v minulém roce nastartovali v našem městysi systém MESOH (motivační a evidenční systém odpadového hospodářství). Jeho cílem je motivovat k správnému nakládání s odpady např. dobrovolným sběrem ekobodů za vytříděný odpad, které lze následně proměnit za slevu na poplatku pro příští rok, a evidence sváženého směsného komunálního odpadu od všech občanů, která začne od dubna letošního roku. Množství ekobodů je odvislé od celkového postoje domácnosti k odpadovému hospodářství, tzn. třídění, minimalizování množství odpadů, ekologické přemýšlení již při nákupu atd.

  Občané, kteří se chovají zodpovědně, nemusí své dobré zvyky nijak měnit.

  Pokud se s množstvím odpadu uloženého na skládku v letošním roce vejdeme do limitu 200 kg /os/rok, budeme za 1 t odpadu platit 500 Kč, po překročení limitu 200 kg /os/rok v průběhu roku 2021, budeme platit již 800,- Kč/t uloženého odpadu na skládku.

  Asi jistě tušíte, že pokud se nám nebude dařit snižovat množství odpadu uložené na skládku, nezbyde nám nic jiného, než poplatky za sběr a nakládání s odpady zvyšovat úměrně množství vyprodukovaných odpadů našimi občany a vlastníky nemovitostí v našem katastru. Dejme si tedy každý z nás za úkol přemýšlet nad vším, co koupíme, kde to skončí… Je důležité si uvědomit, že za odpad, který vyprodukujeme, je třeba zaplatit. Na každém z nás záleží, jak vysoká částka to bude.

  3 základní pilíře k dosažení daných cílů:

 1. Třídit, co lze
 2. Bioodpad vracet vhodným způsobem do přírody
 3. Minimalizovat celkově množství vyprodukovaného odpad                                                                                                                                                                     Mgr. Pavla Večeřová, starostka                                            
 • Od 01.01.2021 lze evidovat i vytříděný PAPÍR - veškeré druhy papírových odpadů z domácnosti, jako například noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku, kancelářské papíry, obálky, jakékoliv papírové obaly od potravin či léků apod. Termíny svozu odpadu pro rok 2022 (87.18 kB).
 • S malým skluzem (koronavirová nákaza) od listopadu 2020 je systém připraven pro využití občany městyse Buchlovice, kdy od 18.11.2020 lze evidovat vytříděné PLASTY - fólie, igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích či kosmetických přípravků, balící fólie, obaly od CD disků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků (margarín, máslo apod.) a různé drobnější plastové výrobky, do pytle spolu s plasty se můžou dávat také nápojové kartony (od mléka, džusů atd.) Dopis občanůmmanuál MESOH.
 • V roce 2019 městys Buchlovice navázal spolupráci se společností Moje odpadky s.r.o. Uherčice a připojil se k Motivačnímu a evidenčnímu systému odpadového hospodářství, známém pod zkratkou MESOH.

Stanoviště u ZáložnyStanoviště u ZáložnyStanoviště u ZáložnyStanoviště u Záložny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, neděle 23. 1. 2022
skoro jasno -2 °C -6 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Hody 2021

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5
1
6