Městys Buchlovice
MěstysBuchlovice

Aktuální projekty

VENKOVNÍ UČEBNA MATEŘSKÉ ŠKOLY BUCHLOVICE

Cílem projektu bylo vytvoření venkovní učebny pro žáky mateřské školy v Buchlovicích, která umožňuje a podporuje kombinaci vzdělávacích a zábavních aktivit.

plakát

FOTO

 


I. etapa rekonstrukce ulice Hradišťská

Společně s ŘSZK městys Buchlovice realizuje I. etapu rekonstrukce ulice Hradišťská. Jedná se rekonstrukci části komunikace od pošty po 1. zámeckou bránu v ulici Hradišťská ve směru od Zlechova, včetně křižovatky u haly Cihelna. V celém úseku dochází k výměně povrchu, rekonstrukci a doplnění chodníků, kompletní úpravě křižovatky. Komunikace je ve vlastnictví ŘSZK, chodníky ve vlastnictví městyse.  

V návaznosti na přesun sloupové trafostanice a přeložení elektrického vedení do země ze strany EG.D dojde k dokončení rekonstrukce křižovatky a části chodníků v příštím roce. 

Předpokládaný termín dokončení průtahu, tj. položení finální asfaltové vrstvy na krajské silnici za plné uzavírky komunikace je 9. – 10. 11. 2023. 

situace

větší obrázek (852.17 kB)


Parkoviště u restaurace Záložna

Aby bylo možné vybudovat parkoviště vedle restaurace Záložna a polidštit tuto část centra Buchlovic, bylo nutné najít zhotovitele projektové dokumentace. Rada městyse posoudila cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace a schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace „Parkoviště u restaurace Záložna v Buchlovicích“ od Ing. Radka Jaroše, se sídlem Lípa 347, Želechovice nad Dřevnicí za cenu 167 tis. Kč bez DPH. Následně schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 02/2020 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorizovaného dozoru.

Aktuálně:

Od 1. 6. 2022 začne rekonstrukce odstavné plochy u restaurace Záložna a dobudování dalších parkovacích ploch ve spodní části p. č. 585. Začátkem roku 2022 proběhla veřejná soutěž na realizační firmu; vítězným uchazečem se stala firma ZAMONT cz s.r.o. Uherský Ostroh.

Projektová cena: 9.689.126,- Kč vč. DPH

Vysoutěžená cena: 8.542.600,- Kč vč. DPH

SITUAČNÍ VÝKRES (1.7 MB)


Rozšíření vodovodu na Chrastě

V roce 2020 rada městyse schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Vypracování projektové dokumentace – Buchlovice, lokalita Chrastě – rozšíření vodovodu“. Projektovou dokumentaci vyhotovila firma VH Machulka, v listopadu 2021 byla stavba pravomocně povolena.

Aktuálně:

Začátkem roku 2022 bylo provedeno výběrové řízení na realizační firmu. Nejnižší nabídkovou cenu podala firma PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Předpokládané zahájení stavby je v polovině května letošního roku, délka stavby cca 28 týdnů.

Vzhledem k složitosti území byla v minulých letech zpevněná komunikace tzv. chrasťová, která bude sloužit po dobu stavby jako příjezdová pro vlastníky objektů v dotčené lokalitě.

Projektová cena: 16,26 mil. Kč vč. DPH

Vysoutěžená cena: 14,2 mil. Kč vč. DPH


Sjezdy

ŘSD začalo provádět rekonstrukci nájezdu ze silnice I/50 (Křižné cesty). Provoz je veden po značené objízdné trase. Předmětem prací je realizace stavebních prací v extravilánu města Buchlovice na silnici I/50 v km 51,442 - 51,638 v dl. 196 m a extravilánu obce Zlechov km 53,911 - 54,137 v dl. 226 m. Je navržena výměna krytových vrstev s provedením lokálních vysprávek po frézování.

Termín realizace: 19. 4. 2022 - 16. 5. 2022

situace


Hradišťská + Sportovní – kabelizace NN

V měsíci dubnu 2022 započala akce společnosti EG.D - kabelizace ulice Sportovní a jedné strany ulice Hradišťská.


Posílení tlaku vodovodu v lokalitě Mazánek

Rada schválila zadání vypracování technického řešení posílení tlaku vodovodu v lokalitě Mazánek. Jedná se o 6 koncových RD, které mají problémy s přítokem vody z vodovodního řadu, a rozšíření vodovodu do oblasti spojnice ulice Velehradská a Podvinohradí.

Rada městyse Buchlovice po vyhodnocení výsledků zpracované studie, jejíž součástí byly propočty tlakových poměrů a návrh řešení situace, schválila zadání zpracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodu s dostatečným tlakem, doplnění kanalizace a těleso komunikace ulice K Mazánku, Buchlovice.

V nejbližších měsících proběhne za vhodných klimatických podmínek a použití potřebné techniky zpevnění komunikace asfaltobetonovou drtí.


 


Spojnice ulic Řadová – Komenského

Je připravena kompletní projektová dokumentace na rekonstrukci této komunikace a dobudování chodníku a parkovacích míst.

S rekonstrukcí a výstavbou bude možno začít až po vystavění bytového domu soukromým investorem.


Rekonstrukce ulice Hřbitovní a parkoviště u hřbitova

Je připravena kompletní projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace Hřbitovní a parkoviště u hřbitova.

S rekonstrukcí a výstavbou bude možno začít až po plánované kabelizaci této části Buchlovic společností EG.D, kdy dojde i k demontáži betonových sloupů na současné odstavné ploše.


Chodník kolem kostela sv. Martina v Buchlovicích

irop

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013189

Projekt „Chodník kolem kostela sv. Martina v Buchlovicích“ zahrnuje rekonstrukci a doplnění obecních chodníků a rekonstrukci obecních komunikací v sousedství kostela sv. Martina. Na realizaci projektu je poskytnuta finanční podpora z EU - operační program IROP (Integrovaný regionální operační program). Stavbu realizovala společnost SVS – CORRECT, spol. s r.o. z Bílovic.

Realizace: 08/2021 – 11/2021

Celkové náklady: 2 233 626,- Kč

Výše dotace: 707 tis. Kč

kostel


 

Rekonstrukce chodníku v ulici Boženy Němcové v Buchlovicích

irop

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015307

Projekt „Rekonstrukce chodníku v ulici Boženy Němcové v Buchlovicích“ obsahuje kompletní výměnu nosných vrstev chodníku včetně obrub, nový povrch tvoří betonová zámková dlažba. Rekonstrukcí dojde ke sjednocení vjezdů k přilehlým nemovitostem, chodník bude bezbariérový. Na realizaci projektu je poskytnuta finanční podpora z EU - operační program IROP (Integrovaný regionální operační program). Stavbu realizovala společnost SVS – CORRECT, spol. s r.o. z Bílovic.

Realizace: 05/2021 – 07/2021

Celkové náklady: 1 390 688,- Kč

Výše dotace: 1 321 154,- Kč

boženy němcové


 

Podpora domácího kompostování

logo

Městys Buchlovice se stal dne 19. 4. 2021 příjemcem dotace na pořízení kompostérů do domácností a knihobudky, čímž se zapojil do dotačního projektu Podpora domácího kompostování. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 179 835 Kč

Dotace EU: 1 002 860 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory: 176 975 Kč (15%)


 

Zaostřeno na zeleň v Buchlovicích

Všímaví občané a návštěvníci Buchlovic jistě zaregistrovali, že se v obci objevují nové výsadby stromořadí podél cest i mimo ně. Radnice na slovní spojení „Zeleň v Buchlovicích“ velmi dobře slyší a snaží se domlouvat jak s vlastníky pozemků o možné výsadbě stromů, tak i aktivně vyhledává vhodné dotační programy, jak zeleň v Buchlovicích udržet na vysoké úrovni.

Nedávno zrealizovaná výsadba stromů má však jiný zdroj, byť se k němu zprvu někteří stavěli skepticky a nevěřili, že k realizaci nakonec dojde. Jedná se o nařízenou výsadbu, kterou financovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) za vykácené stromy podél státní silnice E50. Tímto úkolem ŘSD pověřilo společnost HortiBau, s.r.o. ze Zlína, která pak ve spolupráci se společností Roman Kratina, s.r.o. ze Zlína, jej zdárně dotáhla až do konce – pokud vysázené stromky také udrží při životě, k čemuž se také zavázala. Současná vláha jim k tomu bude jistě nápomocná a my se budeme moci těšit ze stovky mladých zelených stromů – ovocných podél cesty na hrad Buchlov, lip, javorů či jeřábů a jasanů podél příjezdové cesty od Zlechova, podél cesty na Smraďavku nebo stromořadí nad zahrádkářskou osadou Lipůvka.

od Zlechova

Myslím, že tak by se měli všichni stavět k závazkům za vykácené dřeviny. Kolik i mezi našimi občany je takových, co dřímají v ruce papír s rozhodnutím o povolení kácení nějakého stromu, ale na náhradní výsadbu jaksi „pozapomněli“, nebo třeba upřednostňují pohodlí bez úklidu listí a jehličí a více se jim líbí planina bez života.

Přeji sílu a vitalitu nejen nově vysázeným stromům, ale i společnostem, které se o výsadbu zasloužily.

Ing. Miroslav Smatana
ref. pro povolování kácení dřevin v Buchlovicích

llavičkaLAVIČKY PRO BUCHLOVICE

„ŘEKNI TO SVOU LAVIČKOU“

O CO SE JEDNÁ ?
Městys Buchlovice neustále pracuje na zkrášlování, modernizaci a zpříjemnění svého okolí. Proto přišel s nápadem v rámci projektu „Řekni to svou lavičkou“. Věříme, že nové lavičky v Buchlovicích mohou významně přispět k pohodě a dobré náladě nejen našim spoluobčanům, ale i návštěvníkům a turistům. Rádi bychom proto v současné době obohatili Buchlovice o nové lavičky.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT ?
Můžete si vybrat místo své lavičky, kterou městysi Buchlovice věnujete. Na každou lavičku umístíme cedulku s informací o dárci (jméno, logo společnosti, znak, slogan – dle vaší volby).
Dar na lavičku je 7000,- Kč.

JAK V PŘÍPADĚ ZÁJMU POSTUPOVAT ?
K projektu se stačí přihlásit prostřednictvím emailu admin@buchlovice.cz. Prosíme o specifikaci vybraného místa lavičky, a také o zaslání podkladů k přípravě darovací smlouvy a případně informaci, co by mělo být uvedeno na cedulce (logo, znak, jméno…).
Těšíme se na naše/Vaše nové lavičky!

Městys Buchlovice

 

letáček   mapka 1   mapka 2   úprava lavičky

Hasiči mají novou termokameru

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice získala novou termokameru s videozáznamem FLIR K 55, kterou ve vysoutěžené výši 164.590Kč vč. DPH zakoupil městys Buchlovice, zřizovatel jednotky. Na  termokameru přispěl dotací ve  výši tj. 69,94% Zlínský kraj, kterému patří velké poděkování. Termokamera poslouží hasičům při výjezdech k požárům, autonehodám a dalším událostem.

ském Hradišti za cenu 20. tis. Kč bez DPH.

Rekonstrukce kotelny v ZŠ Buchlovice

V  letních měsících roku 2021 proběhla rekonstrukce kotelny v  základní škole. Původní kotelna již byla v havarijním stavu. V rámci stavby bylo nutné upravit vedení plynu, osadit nový komín, kompletně stavebně upravit nový prostor pro kotelnu. Nově budovu vytápí dva moderní plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 2×123 kW, které jsou napojeny na automatický systém měření a regulace. Přehled o dění v kotelně zajišťuje zařízení umožňující dálkový přístup přes internet. Stavbu realizovala společnost PASTOREK VTP s.r.o. z Jalubí, celkové náklady činí 1.431.523,97 Kč vč. DPH.

Klimatizování učeben v 3. NP ZŠ Buchlovice

Od června do července 2021 byla realizována instalace chlazení v učebnách nejvyššího podlaží nové a v podkroví staré budovy základní školy. Chlazení učeben zajišťují komfortní dálkově ovládané podstropní klimatizační jednotky s tichým chodem. Akci realizovala společnost ZEMEK – TECHNIK s.r.o. z Vlčnova, celkové náklady činí 536 427 Kč vč. DPH.

Parkovací automaty

V polovině letních prázdnin 2021 byly instalovány dva parkovací automaty na parkovištích pod Muzeem Podhradí a v ulici Masarykova. Investice do jejich pořízení nebyla úplně malá, ale ukázalo se, že to byl dobrý tah. V porovnání s každoročním příjmem do  rozpočtu městyse v  podobě nájmu z  parkoviště měl městys již ke konci roku 2021 ze sezony cca trojnásobnou částku.

Výměna tří autobusových zastávek

V druhé polovině roku 2021 městys Buchlovice zajistil a financoval výměnu tří autobusových zastávek při silnici I/50 u Buchlovic. Nedílnou součástí byla úprava okolí včetně nové dlažby.

Ordinace praktického lékaře

Nákladem městyse Buchlovice byla ke konci roku 2020 a začátkem roku 2021 nově opravena a  vybavena ordinace obvodního lékaře na buchlovickém zdravotním středisku. Nyní slouží lékaři MUDr. Róbertu Uhnákovi ze zdravotní firmy Všeobecný lékař s.r.o.

Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice – II. etapa

Rada městyse schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce spolufinancované z prostředků MPO na akci Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice v dotačním programu EFEKT 2020“. Výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce spolufinancované z prostředků MPO na akci „Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice v dotačním programu EFEKT 2020“ bylo uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem - společností ENCO GROUP, sídlem Kosmonautů 989/8, Olomouc - Hodolany za nabídkovou cenu 2.358.244,- Kč bez DPH.

Celkové náklady: 2.868.620 Kč

Výše dotace: 1.296 tis. Kč


Poslední etapa výměny svítidel veřejného osvětlení

V poslední třetině roku 2021 proběhla poslední část výměny svítidel veřejného osvětlení v našem městečku. Stejně jako v roce 2020 jsme na výměnu získali dotaci z  programu EFFEKT 2021 Ministerstva průmyslu a obchodu.

Celkové náklady: 2.868.620 Kč

Výše dotace: 1.296 tis. Kč

Rekonstrukce kotelny v MŠ Buchlovice

Stav kotlů v Mateřské škole Buchlovice si již delší dobu žádal celkovou výměnu. Byla tedy vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny v MŠ Buchlovice a rada městyse následně schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele prací rekonstrukce kotelny v MŠ Buchlovice. Kompletní rekonstrukci provedla v roce 2020 společnost PASTOREK VTP s.r.o., se sídlem Jalubí 461, 687 05 Jalubí za cenu 549.990,97,- Kč bez DPH.

Stavba chodníku na hřbitově

V polovině měsíce září 2019 byla zahájena realizace výstavby nového chodníku na hřbitově, který spojí horní s dolní částí hřbitovního areálu po pravé straně vč. úprav kolem zdroje užitkové vody. Jako dosavadní chodníky, bude i tento vybudován z žulových kostek. Stavbu na základě výběrového řízení provádí společnost SVS-CORRECT, spol. s r.o. z Bílovic, celkové náklady činí 956.738 Kč vč. DPH. Městys Buchlovice získá dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši do 500.000 Kč.

Projekt „Regenerace hřbitova“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo

 

 

foto 1

foto 2

foto 3

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/10 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 19/11 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 21/12 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Buchlovice a okolí