Městys Buchlovice
MěstysBuchlovice

Aktuální projekty

Chodník kolem kostela sv. Martina v Buchlovicích

irop

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013189

Projekt „Chodník kolem kostela sv. Martina v Buchlovicích“ zahrnuje rekonstrukci a doplnění obecních chodníků a rekonstrukci obecních komunikací v sousedství kostela sv. Martina.

Na realizaci projektu je poskytnuta finanční podpora z EU - operační program IROP (Integrovaný regionální operační program).

Stavbu realizovala společnost SVS – CORRECT, spol. s r.o. z Bílovic.
Realizace: 08/2021 – 11/2021
Celkové náklady: 2 233 626,-
Předpokládaná výše dotace: cca 808 791,- Kč

kostel


 

Rekonstrukce chodníku v ulici Boženy Němcové v Buchlovicích

irop

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015307

Projekt „Rekonstrukce chodníku v ulici Boženy Němcové v Buchlovicích“ obsahuje kompletní výměnu nosných vrstev chodníku včetně obrub, nový povrch tvoří betonová zámková dlažba. Rekonstrukcí dojde ke sjednocení vjezdů k přilehlým nemovitostem, chodník bude bezbariérový.

Na realizaci projektu je poskytnuta finanční podpora z EU - operační program IROP (Integrovaný regionální operační program).

Stavbu realizovala společnost SVS – CORRECT, spol. s r.o. z Bílovic.
Realizace: 05/2021 – 07/2021
Celkové náklady: 1 390 688,- Kč
Předpokládaná výše dotace: cca 1 321 154,- Kč

boženy němcové


 

Podpora domácího kompostování

logo

Městys Buchlovice se stal dne 19. 4. 2021 příjemcem dotace na pořízení kompostérů do domácností a knihobudky, čímž se zapojil do dotačního projektu Podpora domácího kompostování. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 179 835 Kč

Dotace EU: 1 002 860 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory: 176 975 Kč (15%)


 

Zaostřeno na zeleň v Buchlovicích

Všímaví občané a návštěvníci Buchlovic jistě zaregistrovali, že se v obci objevují nové výsadby stromořadí podél cest i mimo ně. Radnice na slovní spojení „Zeleň v Buchlovicích“ velmi dobře slyší a snaží se domlouvat jak s vlastníky pozemků o možné výsadbě stromů, tak i aktivně vyhledává vhodné dotační programy, jak zeleň v Buchlovicích udržet na vysoké úrovni. O dotaci na zeleň něco zaznělo již v prosincovém zpravodaji.

Nedávno zrealizovaná výsadba stromů má však jiný zdroj, byť se k němu zprvu někteří stavěli skepticky a nevěřili, že k realizaci nakonec dojde. Jedná se o nařízenou výsadbu, kterou financovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) za vykácené stromy podél státní silnice E50. Tímto úkolem ŘSD pověřilo společnost HortiBau, s.r.o. ze Zlína, která pak ve spolupráci se společností Roman Kratina, s.r.o. ze Zlína, jej zdárně dotáhla až do konce – pokud vysázené stromky také udrží při životě, k čemuž se také zavázala. Současná vláha jim k tomu bude jistě nápomocná a my se budeme moci těšit ze stovky mladých zelených stromů – ovocných podél cesty na hrad Buchlov, lip, javorů či jeřábů a jasanů podél příjezdové cesty od Zlechova, podél cesty na Smraďavku nebo stromořadí nad zahrádkářskou osadou Lipůvka.

od Zlechova

Myslím, že tak by se měli všichni stavět k závazkům za vykácené dřeviny. Kolik i mezi našimi občany je takových, co dřímají v ruce papír s rozhodnutím o povolení kácení nějakého stromu, ale na náhradní výsadbu jaksi „pozapomněli“, nebo třeba upřednostňují pohodlí bez úklidu listí a jehličí a více se jim líbí planina bez života.

Přeji sílu a vitalitu nejen nově vysázeným stromům, ale i společnostem, které se o výsadbu zasloužily.

Ing. Miroslav Smatana
ref. pro povolování kácení dřevin v Buchlovicích

llavičkaLAVIČKY PRO BUCHLOVICE

„ŘEKNI TO SVOU LAVIČKOU“

O CO SE JEDNÁ ?
Městys Buchlovice neustále pracuje na zkrášlování, modernizaci a zpříjemnění svého okolí. Proto přišel s nápadem v rámci projektu „Řekni to svou lavičkou“. Věříme, že nové lavičky v Buchlovicích mohou významně přispět k pohodě a dobré náladě nejen našim spoluobčanům, ale i návštěvníkům a turistům. Rádi bychom proto v současné době obohatili Buchlovice o nové lavičky.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT ?
Můžete si vybrat místo své lavičky, kterou městysi Buchlovice věnujete. Na každou lavičku umístíme cedulku s informací o dárci (jméno, logo společnosti, znak, slogan – dle vaší volby).
Dar na lavičku je 7000,- Kč.

JAK V PŘÍPADĚ ZÁJMU POSTUPOVAT ?
K projektu se stačí přihlásit prostřednictvím emailu admin@buchlovice.cz. Prosíme o specifikaci vybraného místa lavičky, a také o zaslání podkladů k přípravě darovací smlouvy a případně informaci, co by mělo být uvedeno na cedulce (logo, znak, jméno…).
Těšíme se na naše/Vaše nové lavičky!

Městys Buchlovice

 

letáček   mapka 1   mapka 2   úprava lavičky

Parkoviště u restaurace Záložna

Aby bylo možné vybudovat parkoviště vedle restaurace Záložna a polidštit tuto část centra Buchlovic, bylo nutné najít zhotovitele projektové dokumentace. Rada městyse posoudila cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace a schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace „Parkoviště u restaurace Záložna v Buchlovicích“ od Ing. Radka Jaroše, se sídlem Lípa 347, Želechovice nad Dřevnicí za cenu 167 tis. Kč bez DPH. Následně schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 02/2020 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorizovaného dozoru.

Rozšíření vodovodu na Chrastě

Rada městyse schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Vypracování projektové dokumentace – Buchlovice, lokalita Chrastě – rozšíření vodovodu“. Vzhledem k náročnosti akce a finančnímu rozsahu jako administrátora uvedené veřejné zakázky pověřila a schválila společnost INVESTA UH s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti za cenu 20. tis. Kč bez DPH.

Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice – II. etapa

Rada městyse schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce spolufinancované z prostředků MPO na akci „Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice v dotačním programu EFEKT 2020“.Jako administrátora uvedené veřejné zakázky pověřila a schválila společnost INVESTA UH s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti za cenu 20. tis. Kč bez DPH. Rada městyse pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo, dále spoluprací s administrátorem při výběrovém řízení a zvolením členů hodnotící komise uchazečů o zakázku. Následně rada městyse vzala na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce spolufinancované z prostředků MPO na akci „Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice v dotačním programu EFEKT 2020“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem - společností ENCO GROUP, sídlem Kosmonautů 989/8, Olomouc - Hodolany za nabídkovou cenu 2.358.244,- Kč bez DPH.

Územní studie pro lokality „Nové Sady“ a „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka

Rada městyse schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Vypracování územní studie pro lokality „Nové Sady“ a „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka“ v Buchlovicích. Jako administrátora uvedené veřejné zakázky pověřila a schválila společnost INVESTA UH s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti za cenu 25. tis. Kč bez DPH. Již brzy skončí lhůta pro podání cenových nabídek na vyhotovení studií a k vyhodnocení vybraných uchazečů, resp. vybraného uchazeče.

Posílení tlaku vodovodu v lokalitě Mazánek

Rada schválila zadání vypracování technického řešení posílení tlaku vodovodu v lokalitě Mazánek. Jedná se o 6 koncových RD, které mají problémy s přítokem vody z vodovodního řadu.

Rekonstrukce kotelny v MŠ Buchlovice

Stav kotlů v Mateřské škole Buchlovice si již delší dobu žádá celkovou výměnu. Byla tedy vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny v MŠ Buchlovice a rada městyse následně schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele prací rekonstrukce kotelny v MŠ Buchlovice. Administrátorem zakázky byl sám městys. Na dalším zasedání rady starostka seznámila radní s výsledkem výběrového řízení. Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele a schválila uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem – společností PASTOREK VTP s.r.o., se sídlem Jalubí 461, 687 05 Jalubí za nabídkovou cenu 549.990,97,- Kč bez DPH.

I. etapa rekonstrukce ulice Hradišťská

Starostka městyse informovala radní o proběhlé schůzce ohledně I. etapy rekonstrukce ulice Hradišťská. Schůzky se účastnila starostka městyse, zástupce ŘSZK, projektant Ing. Jaroš, zástupce SVK, Policie ČR a MĚÚ UH – dopravní oddělení.

Jedná se rekonstrukci části komunikace od pošty po Schwarzovo včetně křižovatky pod stavebninami. V celém úseku dojde k výměně povrchu.

Spojnice ulic Řadová – Komenského

Ing. Vítězslav Preclík připojil informaci o diskusi s projektantem Ing. Bačíkem, ohledně umístění osvětlení ve spojnici ulice Komenského a Řadové. Nejprve bylo naprojektováno osvětlení na straně dětského hřiště. Nyní je pravděpodobná změna umístění světel a to na druhou stranu. Je třeba napsat paní Ing. Krejčí.

Rada městyse Buchlovice schvaluje cenovou nabídku Ing. Marie Krejčí, se sídlem Tetčická 473/57, Střelice na zhotovení výkonové fáze stavby „Buchlovice – propoj VO mezi ul. Řadová a Komenského“. Za cenu 26.000,- Kč bez DPH.

Nabídková cena obsahuje zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR),inženýrskou činnost územního řízení (IČ UŘ) a vypracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS).

Rekonstrukce ulice Hřbitovní a parkoviště u hřbitova

Oprava soch sv. Petra a Pavla

Přes MAS Buchlov byla podána na Zlínský kraj žádost o dotaci ve výši 60 % na opravu soch sv. Petra a Pavla pod kostelem. Rada městyse vyhodnotila podané cenové nabídky a schválila cenovou nabídku Mgr. Martina Slováka, Veselí nad Moravou  - 390 tis. Kč. Smlouva o dílo obsahuje ustanovení, že pokud obec nezíská dotaci, realizace neproběhne.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, neděle 23. 1. 2022
skoro jasno -2 °C -6 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Soblahovská 35

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5
1
6