CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v červnu zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

 • do 1. června nahlásit ZO ČSV požadavek na vyvíječ aerosolu (pokud ho bude objednávat), počet včelstev, která bude léčit proti varroáze (resp. jaká léčiva bude potřebovat)
 • do 5. června výbor základní organizace nahlásí okresnímu výboru požadavek na léčiva, vyvíječe, a počty včelstev ošetřených aerosolem v ukončené sezoně (včetně identifikačních údajů a podpisů osob, které toto ošetření provedly)
 • POZOR! Zmíněné úkony jsou nutnou podmínkou pro získání dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v aktuálním znění ("evropská dotace")
 • do 20. června doručit sekretariátu RV ČSV vyplněné požadavky na poskytnutí dotace na tato opatření:
 • technická pomoc
 • pořízení zařízení
 • pořízení nových nástavkových úlů (pouze pro začínající včelaře)
 • racionalizace kočování včelstev
 • pořízení zařízení
 • boj proti varroáze, včetně seznamů za ošetření aerosolem v sezoně s identifikačními údaji a podpisy chovatelů včel
 • obnova včelstev
 • kopie certifikátu o chovu včelích matek a kopie veterinárního povolení k prodeji včelích matek
 • k pořízení nových nástavkových úlů, přiložit potvrzení KVS o tom, že se jedná o zimní úhyn včelstev, za jehož příčinu byla stanovena nakažlivá choroba
 • rozbory medu
 • chovatelé včel uplatňují pouze v případě, že nežádá sama akreditovaná laboratoř (chovatel včel přiloží kopii dokladu o akreditaci laboratoře)

  svátek slaví - jména ČR Ladislav  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  Od jara do podzimu aneb Jak zčít včelařit.
  Dnešní náhodný článek je na téma - Stanoviště, přesuny včelstev, sousedské vztahy.

  „Včely si donesou..“ jsou slova často používaná u některých včelařů. Nelze proti tomu nic namítat, ale nejsou to optimální podmínky k dobrým výnosům. Za optimální lze považovat pouze stanoviště, kde je od časného jara až do pozdního podzimu dostatek nektarodárných rostlin a dalších hostitelů producentů medovice. Včely jsou schopny doletět za pastvou až několik kilometrů, ale i pro včelstva chovaná v současných ekonomických podmínkách, platí slova, že „čas jsou peníze“. Čím blíže ke stanovišti jsou tyto zdroje, tím lépe.

  Včelíny, včelnice.
  Včely pro svůj let používají nejraději koridor od východu na jich. Ve směru letu včelám nevyhovují vysoké stromy, větší vodní plochy, silnice s velkým provozem. Včelíny a zejména včelnice bychom měli stavět na okraji zahrady, případně u lesa, kde jsou listnaté stromy. Včely velice citlivě reagují na první ranní sluneční paprsky a při stoupající teplotě tyto stromy tvoří stín, takže nedochází k přehřívaní úlového prostoru. Včelám nevyhovuje místo s malým prouděním vzduchu, jako jsou studená údolí. Také bychom neměli stavět včelíny a včelnice pod vysokým napětím a poblíž radarů, kde je silné elektromagnetické pole. Při stavbě včelínů se musíme řídit stavebním zákonem (www včelarstvi.cz Podmínky staveb a zařízení pro včelařské účely). Pro zřízení včelnice na cizím pozemku je dobré mít uzavřenou smlouvu s majitelem pozemku. Včelíny a také včelnice mimo obydlená místa je nutné označit rovnoramenným trojúhelníkem o rozměru 100x100x100 cm, který je obarven žlutou signální barvou a dobře viditelný z letadla. Na nezajištěné přístupové cesty je vhodné umístit upozornění POZOR VČELY.
  Neobsazujme včelíny, v nichž někdy došlo k úhynu včel a už vůbec nepoužívejme zánovní úly, ve kterých někdo někdy z neznámých důvodů přestal včelařit, i když na pohled vypadají zachovale. Je to velice nebezpečné, neboť pokud došlo k úhynu na mor včelího plodu, jsou jeho spory aktivní i po několika desítkách let. Dezinfekcí (sterilizací) se těchto spor s největší pravděpodobnosti nezbavíme.

  Přesuny včelstev.
  Přesun včelstev je vhodné předem projednat se Státní veterinární správou. Pokud by došlo k dodatečnému vyhlášení ochranného pásma na novém stanovišti, pak z tohoto pásma už nesmíme včely odstěhovávat. Při zřízení nového stanoviště, musíme mít vždy souhlas majitelé pozemku a rovněž se musíme předem nahlásit na příslušný obecní úřad. Ze slušnosti bychom to měli oznámit také místní ZO ČSV o.s.
  V současné době se již minimálně používají klasické kočovné vozy - maringotky, které nesplňuji podmínky provozu vozidel na komunikacích (nemají registrační značky). Při dodržení příslušných podmínek lze i tyto kočovné vozy použít. Povolení k jízdě na komunikacích vydává Odbor dopravy na základě žádosti, ke které je nutné doložit stanovisko Policie ČR a správce komunikace.

  Sousedské vztahy.
  Chovem včel nebo jiných zvířat nesmíme „nadměrně“ obtěžovat své sousedy a okolí. Ve slově nadměrně se rozumí, že nesmíme chovem těchto zvířat bránit jiným k vykonávání jejích obvyklé činnosti. To, že je někdo v okolí alergický na včelí jed, nemusí být důvodem zákazu chovu včel v této oblasti. Alergie je určité zdravotní omezení a osoba, která je alergická na nějaký alergen, se musí řídit pokyny lékaře.
  Pokud dojde ke sporům, řeší je ve správním řízení obecní úřad. Když není schopen tento orgán věc odborně posoudit, může si vyžádat od včelařské organizace nebo od znalce v oboru včelařství vyjádření. Sousedské spory může řešit rovněž soud, který postupuje obdobně, ale ten si k posouzení nechává zpracovat znalecký posudek. Organizovaní včelaři mohou při řešení sporů požádat o právní pomoc.
  Svaz včelařů. Jako včelaři musíme maximálně předcházet těmto sporům. Na stanovišti můžeme chovat pouze přiměřené množství včelstev. Každý další úl představuje několik tisíc včel v koridoru letu.
  U agresivních včel se snažme co nejdřív provést výměnu matky. Je vhodné počet zákroků ve včelách omezit na minimum. Neměli bychom je provádět před bouřkou a tehdy, když je nejvíce létavek v úlu. Včely je možné po výletu z úlu nasměrovat výsadbou keřů nebo plotem z jemné síťoviny. Včely také nerady přelétávají koruny stromů. Za nejlepší lék na tlumení bolesti souseda po žihadle je dárek sklenice medu.

  zpracoval Josef Ševčík, lektorovali Ing. Dalibor Titěra CSc. a Mgr. Jarmila Machová, jazyková úprava Mgr. Kateřina Veselá
  - všechny články lze stáhnout
  zde