slider slider slider slider slider

pověřenec 

Povinně zveřejňované informace městyse Buchlovice dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dle § 5 odst. 1 a 2)

1. Název

Městys Buchlovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Buchlovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. S účinnosti od 10.10.2006 byla obec Buchlovice Parlamentem ČR ustanovena městysem.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Buchlovice
náměstí Svobody 800
Buchlovice
687 08

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
Úřad městyse Buchlovice

 • starosta a místostarosta
 • vnitřní správa
 • podatelna
 • účtárna
 • stavební úřad
 • matriční úřad


náměstí Svobody 24, 687 08 Buchlovice

 • Muzeum Podhradí Buchlovice
 • Turistické informační centrum Buchlovice

Brněnská 16, 687 08 Buchlovice

 • Místní knihovna Buchlovice
 • Československé kulturní centrum Buchlovice
 • pověřenec GDPR


Komenského 483, 687 08 Buchlovice

 • Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, p.o.


Komenského 195, 687 08 Buchlovice

 • Služby městyse Buchlovice, p.o.

4.3 Úřední hodiny

Úřad městyse Buchlovice
Pracovní doba úřadu
Pondělí 7.00 - 11.15 11.45 - 17.00
Úterý 7.00 - 11.15 11.45 - 15.00
Středa 7.00 - 11.15 11.45 - 17.00
Čtvrtek 7.00 - 11.15 11.45 - 15.00
Pátek 7.00 - 13.00  
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 7.00 - 11.15 11.45 - 17.00
Středa 7.00 - 11.15 11.45 - 17.00


Muzeum Podhradí Buchlovice a Turistické informační centrum Buchlovice
Pracovní doba TIC duben, říjen listopad, březen
Pondělí 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 do - 16.00 do - 15.00
Úterý 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 do - 16.00 do - 15.00
Středa 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 do - 16.00 do - 15.00
Čtvrtek 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 do - 16.00 do - 15.00
Pátek 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 do - 16.00 do - 15.00


Místní knihovna Buchlovice
Provozní doba knihovny
Pondělí 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Úterý 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Pátek 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00


Československé kulturní centrum Buchlovice
Pracovní doba vedoucí kulturního centra
Pondělí   15.00 - 17.00
Úterý   13.00 - 15.00
Středa    
Čtvrtek   13.00 - 15.00
Pátek 7.00 - 9.00  


Sportovní hala Cihelna Buchlovice
Provozní doba sportovní haly
Pondělí 14.00 - 22.00
Úterý 14.00 - 22.00
Středa 14.00 - 22.00
Čtvrtek 14.00 - 22.00
Pátek 14.00 - 22.00
Sobota 14.00 - 22.00
Neděle 14.00 - 22.00


Služby městyse Buchlovice (S M B, p.o.)
Provozní doba
Pondělí 6.30 - 15.00
Úterý 6.30 - 15.00
Středa 6.30 - 15.00
Čtvrtek 6.30 - 15.00
Pátek 6.30 - 15.00

4.4 Telefonní čísla

Úřad městyse Buchlovice
 • sekretariát (spojovatelka) - tel. 572 595 120
 • starostka - tel. 572 595 122, mob. 724 030 056
 • místostarosta - tel. 572 508 483, mob. 723 335 894
 • vnitřní správa - tel. 572 541 450
 • matrika a podatelna - tel. 572 541 451
 • účtárna - tel. 572 541 452
 • stavební úřad - tel. 572 595 123
 • investiční technik - mob. 606 069 876
 • pověřenec GDPR - tel. 572 595 120, mob. 725 453 163

  Turistické informační centrum Buchlovice
 • pracovník TIC - 572 595 996

  Místní knihovna
 • knihovnice - 572 595 809

  Československé kulturní centrum Buchlovice
 • vedoucí centra - mob. 725 453 163

  Sportovní hala Cihelna Buchlovice
 • správce haly - mob. 720 077 330

  Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, p.o.
 • Základní škola - 572 595 292
 • Mateřská škola - 572 595 362
 • školní jídelna - 572 595 243
 • školní družina - 739 757 362
 • ředitelka - mob. 773 622 411
 • zástupkyně ředitelky - mob. 774 595 291

  Služby městyse Buchlovice, p.o.
 • vedoucí provozovny - 572 595 308, mob. 602 763 053

4.5 Čísla faxu

Turistické informační centrum Buchlovice
 • pracovník TIC - tel. 572 595 996

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

 • emailová elektronická adresa - epodatelna@buchlovice.cz
 • datová schránka městyse Buchlovice - tczb6p6
 • datová schránka ZŠ a MŠ Buchlovice - sxkcnh7

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s. - 1543040329/0800

6. IČ

00290866

7. DIČ

CZ00290866

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavných dokumentů

8.2 Rozpočet


9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na podatelně nebo u příslušného pracovníka Úřadu městyse Buchlovice
 • poštovní doručovací službou na adresu Úřadu městyse Buchlovice s uvedením příslušného pracovníka
 • elektronickou formou - přes datovou schránku Úřadu městyse Buchlovice - tczb6p6
 • nebo jednodušší podání přes elektronickou podatelnu - epodatelna@buchlovice.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky můžeme v širším slova smyslu chápat jako nástroje nápravy vadných rozhodnutí. Opravné prostředky mohou směřovat jak proti rozhodnutím (usnesením, jiným opatřením) orgánů města, tak i rozhodnutím jednotlivých odborů městského úřadu, která jsou vydávána v rámci správního řízení.
 
 • Opravné prostředky proti usnesením, rozhodnutím samosprávy - starosty, rady města, zastupitelstva města.
  Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce nebo nařízení obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.
  Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu. Tento postup se nevztahuje na porušení předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

 • Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu městyse Buchlovice - se podávají prostřednictvím toho odboru úřadu městyse, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal.
  Řádné opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru úřadu městyse, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákonu, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

  Procesními předpisy jsou:
  1.zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - od 1. 1. 2006
  2.zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

  Proti opatření úřadu (odboru úřadu), které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, zastupitelstvo města, starosta nebo tajemník. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Petice se přijímají na podatelně Úřadu městyse Buchlovice po celou pracovní dobu. Evidenci stížností vede odbor vnitřní správy, ale stěžovatele přijímají i ostatní zaměstnanci. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v pracovní době úřadu na podatelně úřadu městyse. Petice a stížnosti nenahrazují řádné ani mimořádné opravné prostředky.

 • Soudní přezkum ve správním řízení - Tyto prostředky muže využít ten, kdo se cítí rozhodnutím městského úřadu zkrácen na svých právech a již vyčerpal řádné opravné prostředky.
  Ten, kdo se cítí rozhodnutím úřadu městyse zkrácen na svých právech a již vyčerpal řádné opravné prostředky, při nečinnosti správního orgánu, nezákonném zásahu správního orgánu a v jiných případech stanovených zákonem č. 150/2002 Sb. o soudním řádu správním, může podávat žaloby správním soudům. Správními soudy se rozumějí krajské soudy a Nejvyšší správní soud v Brně. Kdo tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, může podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR (podle zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu). U Ústavního soudu musí být každý povinně zastoupen advokátem.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (účinný od 1.1.2017)
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte
 • zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zák. č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

  Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Doposud k rozhodnutí o ceně za poskytnutí informací usnesením nadřízeného orgánu nedošlo.

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2020:

 


Vyhledávání

Kalendář

<< Březen 2020>>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Zasílání novinek

Náhodný obrázek


3.jpg
obrazek

Partnerské obce

chotoviny

soblahov

horny hricov


nám. Svobody 24, 687 08 Buchlovice
tel. 572 595 996
fax. 572 595 996
email: tic@buchlovice.cz
http://www.tic.buchlovice.cz


náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
IČ: 00290866, DIČ: CZ00290866
ID datové schránky: tczb6p6
tel.: 572 595 120
email: mestys@buchlovice.cz
schéma telefonních kontaktů


sekretariát (spojovatelka) - tel. 572 595 120
starosta - tel. 572 595 122
místostarosta - tel. 572 508 483
odbor vnitřní správy - tel. 572 541 450
matrika a podatelna - tel. 572 541 451
účtárna - tel. 572 541 452
odbor výstaby - tel. 572 595 123
investiční technik - mob. 606 069 876


PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Pracovní hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:15 11:45 - 17:00
ÚTERÝ a ČTVRTEK  7:00 - 11:15 11:45 - 15:00
PÁTEK                      7:00 - 13:00